Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱ

 

Գ. Ս. Հայրապետյան, Ս. Հ.Սարգսյան 

Միկրոպոլյար առաձգական օրթոտրոպ բարակ սալերի ծռման դեֆորմացիաների
մաթեմատիկական մոդելները կաշկանդված պտույտներով տեսությամբ
և այն տեսությամբ, որում ուժային մասը անջատվում է մոմենտային մասից

 

 


7

Ա. Հ. Սարգսյան, Վ. Ա. Ալեքսանյան  

 n համասեռ մասերից բաղկացած ձողի ջերմային դաշտի խնդիրը:
Հ
աշվարկային ծրագիրը Mathematica միջավայրում

 

 


42

Վ. Շ. Մելիքյան  

Ավտոմոբիլային կիրառությունների համար ՊԼԳ-ի հայտնաբերման
և դիմադրության լրիվ ինտեգրված ճշգրտման համակարգի նախագծումը

 57

ՖԻԶԻԿԱ

Հ. Ս. Նիկողոսյան

Երկրաչափական արտապատկերումների դերը քվանտաչափային
կառուցվածքների վերլուծություններում

 

 
62

ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Կ. Մարտիրոսյան, Ա. Ս. Խաչատրյան, Է. Ռ. Սուվարյան, Ա. Ֆ. Գրիգորյան

Չիչխան գետի վերին հոսանքի ֆլորան

 77

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Մ. Ավետիսյան, Հ. Ս. Գասպարյան, Հ. Հ. Հովհաննիսյան, Ռ. Ս. Սարգսյան

Հայաստանի երկրակեղևի կառուցվածքը և երկրաշարժերի օջախների
տեղաբաշխումն ըստ խորության

 85

Ռ.Ս. Սարգսյան

Հայաստանի հյուսիսային ծալքավոր գոտու երկրակեղևի բյուրեղային հիմքի և
նստվածքային շերտի միջև ձևակառուցվածքային կապերի բացահայտումը
համալիր երկրաֆիզիկա-երկրաձևաբանական տվյալներով

 95

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լ. Մ. Մարտիրոսյան

Ռելիեֆը որպես ռեկրեացիոն գործոն (Ջավախքի լեռնավահանի օրինակով)

 105

Գ. Ռ. Ավետիսյան

Լանդշաֆտի տարածքային կազմակերպումը որպես հողերի
ռացիոնալ օգտագործման նախապայման

 112

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ն.Մ.Նահապետյան

Միավորված ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության համակարգի
առանձնահատկությունների վերլուծությունը

 

 


118

Կ.Ս. Սարգսյան

Հակաճգնաժամային միջոցառումների վերլուծությունը և  դրանց
արդյունավետության գնահատումը (ԱՄՆ-ի օրինակով)

 


127