ՀԱՃԱԽՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՀԱՃԱԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎ 

Ուսանողի հաճախելիության տոկոսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

hաճախելիության , եթե (տե՛ս օրինակ 1-ը)

hաճախելիության , եթե (տե՛ս օրինակ 2-ը), որտեղ -ը դասընթացի լսարանային ժամաքանակն է, -ը` բացակայությունների ժամաքանակը:

Օրինակ 1) Դասընթացի ժամաքանակ - 64 ժամ,

բացակայություն - 20 ժամ,

հաճախելիության

Օրինակ 2) Դասընթացի ժամաքանակ - 64 ժամ,

բացակայություն - 40 ժամ,

հաճախելիության /բացակայությունը գերազանցում է դասընթացի լսարանային ժամերի 50% -ը, հետևաբար հաճախելիությունը 0 % է/:

 


Ընթացիկ ակտիվություն

 
Ուսանողի ակտիվության միավորը հաշվվում է գնահատականների միջին թվաբանականով: Յուրաքանչյուր ուսանող կիսամյակի ընթացքում դասամատյանում պետք է ունենա առնվազն 2 գնահատական (100 բալանոց համակարգով):